Algemene voorwaarden

Hier vindt je een pdf-versie van de algemene voorwaarden. Deze kun je downloaden en opslaan.
DOWNLOAD

ZonnepanelenDelen 31 januari 2024.

In deze Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen worden de hiernavolgende termen en definities, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Inleiding

Zonnepanelendelen B.V. (“ZPD”) heeft als doel om iedereen te laten profiteren van zonne-energie.

Via haar openbaar platform bestaande uit haar website en een applicatie (het Platform) maakt ZPD het mogelijk dat een transactie tot stand komt tussen aanbieders van obligaties ter financiering van zonnepanelenprojecten enerzijds en investeerders anderzijds.

ZPD beschikt zowel over een vergunning als crowdfundingdienstverlener als over een vergunning als beleggingsonderneming.

Met betrekking tot crowdfundingaanbiedingen met een waarde van minder dan EUR 5 mio (zegge: vijf miljoen euro) verleent ZPD crowdfundingdiensten als crowdfundingdienstverlener. Ten aanzien van crowdfundingaanbiedingen met een waarde hoger dan EUR 5 mio (zegge: vijf miljoen euro) verleent ZPD beleggingsdiensten als beleggingsonderneming. In deze Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen wordt nader uiteengezet welke diensten ZPD als crowdfundingdienstverlener dan wel als beleggingsonderneming verleent.

ZPD beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming krachtens artikel 2:96 Wft en is als zodanig geregistreerd in het openbare register van AFM: http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx. Daarnaast beschikt ZPD over de nevendienst Bewaring in de zin van artikel 1:1 Wft.

ZPD beschikt eveneens over een vergunning als crowdfundingdienstverlener in de zin van artikel 12, lid 1 van de van de verordening (EU) 2020/1503 (de Crowdfunding Verordening of ‘European Crowdfunding Service Provider Regulation’) inzake crowdfundingdienstverlening en is als zodanig is geregistreerd in de openbare registers van de ESMA en AFM.

De in artikel 4 omschreven dienstverlening door ZPD wordt aangemerkt als het verlenen van een (‘execution only’) beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. De informatie, die door ZPD tijdens de dienstverlening wordt verschaft, wordt niet aangemerkt als een advies in de zin van artikel 1:1 Wft, en dient niet als zodanig te worden opgevat. ZPD geeft enkel oordeel over transacties tussen investeerders en aanbieders of het doen van investeringen.

1. Definities

 1. Aanbieder: de Gebruiker, niet zijnde een Investeerder, wiens Project is toegelaten tot het Platform.
 2. Account: een door Registratie op het Platform verkregen online account van een Gebruiker, welke account toegang geeft tot (i) (de besloten delen van) het Platform waaronder een persoonlijke sub-pagina die is gekoppeld aan investering(en) in, en Projecten van, Aanbieders en (ii) tot informatieverschaffing over lopende investeringen en (iii) tot overige communicatie.
 3. AFM: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
 4. Akte van Uitgifte Obligaties: een onderhandse akte van uitgifte van Obligaties, die door een Uitgevende Instelling worden uitgegeven in het kader van een Project waarbij de Obligaties worden geleverd aan ZPD ter opname in een Verzameldepot in overeenstemming met de Wge.
 5. Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen: de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op (i) het gebruik van het Platform, (ii), op de dienstverlening van ZPD en (iii) op iedere rechtsbetrekking tussen Aanbieder, ZPD en de Trustee, inclusief het Inschrijfformulier; de Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen worden verstrekt aan de Aanbieder voorafgaand aan het sluiten van de Projectovereenkomst; de Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website www.zonnepanelendelen.nl
 6. Algemene Voorwaarden Betalingspartner: de van tijd tot tijd geldende algemene gebruiksvoorwaarden, ook raamwerkovereenkomst van Mangopay inzake betalingsdiensten genoemd, voor de betalingsdiensten van en het aanhouden van een Betaalrekening bij de Betalingspartner welke op de website van Mangopay of hier (LINK) geraadpleegd kunnen worden
 7. Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op (i) het gebruik van het Platform, (ii), op de dienstverlening van ZPD en (iii) op iedere rechtsbetrekking tussen Gebruiker, ZPD en de Trustee, inclusief het Inschrijfformulier; de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen worden verstrekt aan de Gebruiker bij het aanmaken van een Account en voorafgaand aan het aangaan van een investering; de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website www.zonnepanelendelen.nl.
 8. Beleggingsdienst(en): de diensten zoals vermeld in artikel 1:1 Wft sub (a): doorgeven en ontvangen van orders (in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten) en sub (f): het plaatsten van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie ervan).
 9. Beleggingsonderneming: ZPD, indien zij Beleggingsdiensten of Nevendiensten verleent.
 10. Betaalrekening: iedere betaalrekening, die wordt aangehouden bij de Betalingspartner conform de Algemene Voorwaarden Betalingspartner, in naam van de Gebruiker, welke rekening wordt gebruikt voor het beheer van gelden, die door Investeerders aan Aanbieders zijn toegezegd en voor uitvoering van betalingstransacties met betrekking tot Investering(en) en gebruik van het Platform waaronder bijvoorbeeld rentebetalingen en aflossingen.
 11. Betalingspartner: Mangopay SA, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B173459, bevoegd om als haar activiteiten uit te oefenen in de Europese Economische Ruimte (waaronder Nederland), in haar hoedanigheid van instelling voor elektronisch geld (betaaldienstverlener) die is erkend door de Luxemburgse Commissie van toezicht op de financiële sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), 283 route d’Arlon L-1150 Luxemburg.
 12. Blad met essentiële beleggingsinformatie: Blad met essentiële beleggingsinformatie opgesteld door de Aanbieder, dat via het Platform van ZPD alsmede via het Informatie Memorandum wordt verstrekt in het kader van het verlenen van Crowdfundingdiensten aan potentiële Investeerders in overeenstemming met artikel 23 en bijlage I van de Crowdfunding Verordening.
 13. Crowdfundingdienstverlener: ZPD indien zij Crowdfundingdiensten verleent;
 14. Crowdfundingdiensten: de diensten zoals vermeld in artikel 2 lid 1 a sub (ii) van de Crowdfunding Verordening;
 15. Crowdfunding Verordening: Verordening (EU) 2020/1503 betreffende Europese Crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
 16. Doelbedrag: het door Aanbieders beoogde op te halen geldbedrag, zoals vastgesteld door Aanbieders en opgenomen in de Projectovereenkomst.
 17. Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.
 18. Donatie: een door een Investeerder op grond van een overeenkomst aan een Aanbieder verstrekte donatie.
 19. Eindbedrag: het op de Doeldatum opgehaalde bedrag aan Investeringen.
 20. Ervaren Belegger: een ervaren belegger, zoals vermeld in artikel 2 lid 1 onder j van de Crowdfunding Verordening, is elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van punt 1, 2, 3 of 4 van deel I van Bijlage 2 bij MiFID II of elke natuurlijke of rechtspersoon die goedkeuring hiervoor heeft ontvangen van ZPD om als ervaren belegger te worden behandeld.
 21. Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform, in het bezit is van een Account en daarmee de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelen heeft aanvaard.
 22. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen Gebruiker en ZPD tot stand komt door Registratie van de Gebruiker op het Platform.
 23. Hoofdsom: De oorspronkelijke of initiële schuld van de Obligatielening.
 24. Informatie Memorandum: het document inclusief de bijlagen waarin de details van Obligatielening zijn beschreven en dat is opgesteld om aan potentiële investeerders een zo volledig mogelijk beeld te schetsen over de activiteiten van de Uitgevende Instelling. Het Informatie Memorandum is/wordt via het Platform beschikbaar gesteld aan Investeerders.
 25. Inschrijfformulier: het formulier, zoals beschikbaar gesteld op het Platform, op grond waarvan van een Gebruiker (i) de Investeerdersovereenkomst aangaat met ZPD zoals vervat in het Inschrijfformulier en waarvan de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen onderdeel van uitmaken en (ii) een aanbod doet aan de Aanbieder om Obligaties te kopen van de Aanbieder op grond van de voorgenomen Obligatievoorwaarden en de Akte van Uitgifte Obligaties.
 26. Investeerder: een Gebruiker, die een Investering of Donatie doet in een Project.
 27. Investeerdersovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Investeerder als opdrachtgever en ZPD als opdrachtnemer ten aanzien van de dienstverlening van ZPD in het kader van de Investering in een Project zoals vervat in het Inschrijfformulier en waarvan de Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen deel van uitmaken;
 28. Investering(en): iedere inschrijving op een Obligatielening van een Aanbieder
 29. Klant: Investeerder en/of Aanbieder.
 30. MiFID II: richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU
 31. Nevendienst: de nevendienst zoals vermeld in artikel 1:1 Wft sub (a)–bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten-of zekerhedenbeheer.
 32. Niet-Ervaren Belegger: Een belegger, die op grond van artikel 2 lid 1 sub k van de Crowdfunding Verordening kwalificeert als een niet-ervaren belegger;
 33. Niet-Professionele Belegger: een belegger die op grond van artikel 1:1 Wft kwalificeert als een niet-professionele belegger;
 34. Obligatie: een door de Uitgevende Instelling krachtens het Inschrijfformulier en krachtens de uitgegeven Akte van Uitgifte Obligaties op naam gestelde schuldvordering waarop de Obligatievoorwaarden van toepassing zijn.
 35. Obligatiehouder: een Investeerder en houder van één of meer Obligatie(s), die (i) aan alle opschortende voorwaarden als vermeld in de Inschrijfformulier heeft voldaan (inclusief aan de daarin vermelde betalingsverplichtingen) en (ii) ten behoeve van wie Obligaties zijn uitgegeven al dan niet ter opname in het Verzameldepot.
 36. Obligatielening: Het totaal van de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligaties.
 37. Obligatievoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Obligaties en waarin de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen en de Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen van toepassing worden verklaard; de Obligatievoorwaarden staan tevens vermeld in het Informatie Memorandum.
 38. Platform: het door ZPD opgezette digitale investeringsplatform en transactiesysteem van ZPD voor het financieren, beheren en in opdracht registreren van effecten waaronder Obligaties (al dan niet in een Verzameldepot) van onder meer zonne-energieprojecten met bijbehorende software, infrastructuur ondersteuning, rapportages en downloads. Via het domein www.zonnepanelendelen.nl, en alle daarbij behorende (sub)domeinen ter herkennen als subdomein .zonnepanelendelen.nl, verschaft ZPD haar Gebruikers onder voorwaarden toegang tot het Platform.
 39. Privacy Policy: het op de website van ZPD beschikbaar gestelde privacy beleid dat wordt gehanteerd door ZPD conform de Algemene verordening gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.
 40. Professionele Belegger: een belegger, die op grond van artikel 1:1 Wft kwalificeert als een professionele belegger.
 41. Project: een project ten behoeve waarvan een Aanbieder Financiering behoeft, welk project de Toelatingsprocedure van ZPD heeft doorlopen en op het Platform staat vermeld met een unieke naam.
 42. Projectovereenkomst: de overeenkomst, die schriftelijk tussen ZPD en een Aanbieder wordt gesloten nadat door ZPD is bepaald dat een Project van de Aanbieder voldoet aan de in de Toelatingsprocedure gestelde voorwaarden voor toelating tot het Platform.
 43. Register Uitgevende Instelling: het register van Obligatiehouders dat door de Uitgevende instelling wordt aangehouden indien ZPD geen obligaties bewaart conform de Wge.
 44. Register Wge: de administratie van het Verzameldepot met betrekking tot de Obligaties die ZPD ten behoeve van Obligatiehouders voert en waaruit de namen en adressen van Obligatiehouders blijken alsmede het aandeel in het betreffende Verzameldepot van een individuele Obligatiehouder, welk aandeel correspondeert met het aantal genummerde Obligaties die aan ZPD in overeenstemming met de Wge ten behoeve van de betreffende Obligatiehouder zijn geleverd en die ZPD voor de Obligatiehouder houdt en administreert in het Verzameldepot;
 45. Registratie: een verplichte handeling op de website van het Platform waarbij de Gebruiker ten minste een e-mailadres en een schermnaam moet verstrekken aan ZPD alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het Platform.
 46. Rente: De jaarlijkse variabele rentecoupon, die elk van de Obligaties draagt over hun uitstaande hoofdsom per Renteperiode, met ingang van de Uitgiftedatum tot aan de Expiratiedatum.
 47. Sanctiewet 1977: Sanctiewet 1977, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
 48. Simulatietest: Simulatietest van de capaciteit om verlies te dragen, opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, die een niet ervaren aspirant-belegger dient te doen alvorens de diensten van ZPD te kunnen afnemen en welke test periodiek wordt herhaald,
 49. Startdatum: De eerste datum waarop Gebruikers een Investering kunnen doen in het Project van de Aanbieder.
 50. Toetsingscriteria: De door ZPD gehanteerde criteria om te toetsen of een Project toegelaten kan worden tot het Platform.
 51. Toelatingsprocedure: De door ZPD uit te voeren procedure om te bepalen of (aspirant) Gebruiker aan de voorwaarden voldoet om gebruik te (kunnen) maken van het Platform.
 52. Toelatingskennistest: de door ZPD opgestelde test opgesteld die een Investeerder dient te doen voordat hij gebruik kan maken van de diensten van ZPD; de Toelatingskennistest wordt periodiek afgenomen.
 53. Trustee: Stichting Zonnedelers, met adres James Wattstraat 77 K te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62979795, de Trustee treedt op als behartiger van de belangen van de Obligatiehouders en het namens de Investeerders uitoefenen van alle aan de Obligaties verbonden rechten zoals uiteengezet in het Informatie Memorandum.
 54. Transactie: betekent iedere inkomende en uitgaande betaling van of naar een Betaalrekening van een Aanbieder of een Investeerder.
 55. Transactiekosten: Bedrag van EUR 0,70 per Transactie. Indien de betaling via een bankoverschrijving plaatsvindt is dit bedrag gelijk aan 0,4% van de hoogte van de Transactie.
 56. Uitgevende Instelling: Rechtspersoon (naamloze of besloten vennootschap, coöperatie, vereniging, stichting, onderlinge waarborgmaatschappij, instellingen van de overheid die op grond van de Grondwet een verordende bevoegdheid hebben gekregen) of de maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap die de Obligatielening uitschrijft.
 57. Verzameldepot: een per Project afzonderlijk verzameldepot in de zin van de Wge waarin de Obligaties worden geadministreerd door ZPD.
 58. Wft: Wet op het financieel toezicht.
 59. Wge: Wet giraal effectenverkeer.
 60. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
 61. ZonnepanelenDelen B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zonnepanelendelen B.V. met adres James Wattstraat 77 K te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56170319, (“ZPD”).

Artikelen

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen zijn van toepassing op het gebruik van het Platform en op iedere overige rechtsbetrekking tussen de Gebruiker, ZPD en de Trustee, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen maken deel uit van het Inschrijfformulier en van de Akte van Uitgifte Obligaties.
 3. Deze Algemene Voorwaarden komen via elektronische weg tot stand en worden voorafgaand aan iedere Investering via het Platform ter beschikking gesteld aan de Gebruiker en dienen door de Gebruiker geaccepteerd te worden voordat om de Investering succesvol af te kunnen ronden.
 4. ZPD is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56170319. De Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen worden verstrekt bij het aanmaken van een Account en voorafgaand aan het aangaan van een investering en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website www.zonnepanelendelen.nl.
 5. ZPD behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen te allen tijde zonder voorafgaand overleg te mogen wijzigen. De kennisgeving hiervan geschiedt langs digitale weg per e-mail of via het Platform. De aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder treden in werking (één) 1 week na na publicatie ervan op het Platform. Na ommekomst van deze termijn wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde algemene voorwaarden van ZPD al dan niet met eenzelfde benaming te hebben aanvaard.
 6. Indien in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 8. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen afwijkt van een bepaling in de Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen, hebben de bepalingen in de Algemene Voorwaarden Aanbieder Zonnepanelendelen voorrang.
 9. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen afwijkt van een bepaling in de Obligatievoorwaarden of van een bepaling in de de Akte van Uitgifte Obligaties, hebben de Obligatievoorwaarden of de Akte van Uitgifte Obligaties voorrang.
 10. Op verzoek van een Gebruiker wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen kosteloos per e-mail verstrekt
 11. De artikelen in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen, die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst is beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Accounts en/of Gebruiksovereenkomst en/of Obligatielening zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 6,9, 10 en 11. 11
 12. Met betrekking tot een Investering die via ZPD in haar hoedanigheid van Crowdfundingdienstverlener tot stand komt geldt dat een dergelijke Investering niet onder het beleggerscompensatiestelsel valt, welk stelsel is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG.
 13. Op een Investering die via ZPD in haar hoedanigheid van Beleggingsonderneming tot stand komt, is het beleggerscompensatiestelsel van toepassing, welk stelsel is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG.
 14. Met betrekking tot iedere Investering die via het Platform tot stand komt is het depositogarantiestelsel (overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU) enkel van toepassing op de gelden die worden aangehouden op een Betaalrekening van de Investeerder door de Betalingspartner van ZPD. De Crowdfundingdiensten van ZPD en de tot het Platform toegelaten effecten, waaronder Obligaties, vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

3. Dienstverlening ZonnepanelenDelen

 1. ZPD is eigenaar van het ZPD Platform.
 2. ZPD biedt een digitaal platform voor de financiering van zonne-energie. De Dienstverlening van ZPD bestaat uit;
  - Het onder bepaalde voorwaarden verschaffen van toegang tot- en ter beschikking stellen van het digitale Platform aan Gebruikers
  - Het waar nodig verlenen van technische ondersteuning aan Gebruikers van het ZPD Platform voor het gebruik van het ZPD Platform.
 3. Middels het verschaffen van toegang tot- en het ter beschikking stellen van het Platform faciliteert ZPD (i) het tot stand komen van een Obligatielening tussen Investeerders en Aanbieders en de daaraan voorafgaande procedures, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen en in de Obligatievoorwaarden, (ii) het in opdracht van de Aanbieder verzorgen van de administratieve afhandeling van de Obligatielening en de afwikkeling van de betaalstromen die hiermee samenhangen, welke betaalstromen verlopen via een Betaalrekening door de Investeerder en Aanbieder, aangehouden bij de Betalingspartner. Iedere Gebruiker stemt voor het gebruik van diens Betaalrekening in met de Algemene Voorwaarden Zonnepanelendelen en met de Algemene Voorwaarden Betalingspartner.
 4. Investeerder is zich ervan bewust dat ZPD geen beleggings- of investeringsadvies geeft. De aangeboden profielen op het Platform zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen tot het doen van een Investering van de zijde van ZPD. Investeerder maakt zelf zijn eigen beoordeling en beslissing rondom een Investering, al dan niet met behulp van een eigen adviseur, met betrekking tot het doen van een Investering in enig Project van een Aanbieder op het Platform.

4. Dienstverlening Trustee

 1. De Trustee treedt op ten behoeve van Investeerders in het kader van het beheer en de uitwinning van zekerheden welke zijn gerelateerd aan een specifieke Obligatielening en de Obligatievoorwaarden uit hoofde van zekerheidsdocumenten zoals pand- en hypotheekakten.
 2. Zodra de inschrijving van de Investeerder geaccepteerd wordt en toewijzing van de Obligaties plaatsvindt, wordt krachtens het Inschrijfformulier een onherroepelijke volmacht, met recht van substitutie (zodat de gevolmachtigde zelf ook een gemachtigde aan kan stellen), verleend aan de Trustee en om voor en namens Investeerder alle documenten en akten te tekenen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hetgeen in het Informatie Memorandum, de Obligatievoorwaarden, de statuten van de Trustee en het Inschrijfformulier is bepaald.
 3. De Trustee heeft slechts de taken en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk zijn gegeven en zijn vastgelegd in haar statuten zoals (i) beschreven in het Informatie Memorandum, (ii) vermeld in de Obligatievoorwaarden en (iii) de Serviceovereenkomst, inclusief Bijlage 2.

5. Registratie op het Platform en aanmaken Account

 1. Iedereen, die zich op het Platform via Registratie op het Platform aanmeldt als Gebruiker, aanvaardt de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen en sluit tevens een Gebruikersovereenkomst met ZPD. Vervolgens kan de Gebruiker als Investeerder een Investering doen of als Aanbieder een verzoek doen om een Project op het Platform geplaatst te krijgen.
 2. De Gebruiker dient zich op het Platform te registreren door middel van het verstrekken van de gegevens die worden opgevraagd via de website van ZPD en/of het Platform, waaronder in ieder geval:
  1. E-mailadres;
  2. Voornaam;
  3. Achternaam;
  4. Initialen;
  5. Soort gebruiker (privé of zakelijk);
  6. Straatnaam;
  7. Huisnummer;
  8. Huisnummertoevoeging;
  9. Postcode;
  10. Plaatsnaam;
  11. Land;
  12. Nationaliteit;
  13. Telefoonnummer;
  14. Bankrekeningnummer;
  15. Geboortedatum;
  16. Kopie geldig legitimatiebewijs;
  17. Wachtwoord.

   Indien de gebruiker een rechtspersoon is, dan is er sprake van een zakelijke gebruiker en dienen aanvullend de volgende gegevens te worden verstrekt:

  18. Naam vennootschap/rechtspersoon;
  19. KVK nummer;
  20. Straat;
  21. Huisnummer;
  22. Postcode;
  23. Woonplaats:
  24. Vestigingsland;
  25. Bankrekeningnummer;
  26. Kopie geldig legitimatiebewijs.

 3. Na registratie ontvangt de Gebruiker ter bevestiging van de registratie op zijn/haar e-mailadres een e-mail met een link om zijn Account te activeren.
 4. Eerst na registratie en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen kan gebruik worden gemaakt van de diensten van ZPD.
 5. Gebruiker (en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker) dient handelingsbekwaam, tenminste 18 jaar oud en ingezetene van de Europese Unie te zijn met een IBAN-bankrekening.
 6. ZPD en de Betalingspartner zijn op grond van Nederlandse en internationale wetgeving verplicht Gebruikers te identificeren en verifiëren en kan om (aanvullende) informatie verzoeken bij de Gebruikers. ZPD zal de gegevens die gebruikt worden ter verificatie en identificatie van een Gebruiker aan de Betalingspartner verstrekken enkel ten behoeve van het openen en aanhouden van de Betaalrekening. Indien een Gebruiker niet (meer) kan voldoen aan de geldende Toelatingscriteria of enig andere door ZPD vereiste identificatie- of verificatievereisten kan ZPD de dienstverlening of gebruik van het Platform door de Gebruiker opschorten of beëindigen.
 7. Als Gebruiker een natuurlijk persoon is, dient hij zich, naast overig opgevraagde informatie, zich in ieder geval te identificeren door verstrekking van een digitale kopie of afschrift van een geldig legitimatiebewijs.
 8. In de Gebruiker een natuurlijk persoon is en handelt in naam van diens eenmanszaak, dient de Gebruiker een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel beschikbaar te stellen aan ZonnepanelenDelen op diens verzoek.
 9. Als Gebruiker een rechtspersoon of personenvennootschap (C.V., VOF of maatschap) is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich identificeren door middel van:
  1. het (digitaal) overleggen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  2. het (digitaal) overleggen van een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de registratie bij de Kamer van Koophandel;
  3. indien het een rechtspersoon betreft, de recentste geldende statuten;
  4. vaststelling van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van de Gebruiker conform de Wwft.
 10. Door het aanmaken van een Account aanvaardt een Gebruiker dat bepaalde informatie alleen ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker via het Platform en het Account.
 11. Naast bovengenoemde gegevens kan de Betalingspartner om aanvullende informatie verzoeken die de Gebruiker dient te overleggen op grond van de Algemene Voorwaarden Betalingspartner.
 12. Een Gebruiker mag niet meerdere Accounts aanmaken behalve indien een persoon Gebruiker is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen. In dit geval dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.
 13. Voor gebruik van het Platform dient de Gebruiker een Betaalrekening aan te houden bij de Betalingspartner.

6. Gebruiksovereenkomst: totstandkoming, duur, opschorting en ontbinding.

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Gebruiksovereenkomst geeft de Gebruiker toegang tot (de besloten delen van) het Platform door middel van een persoonlijk Account.
 3. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand door middel van digitaal akkoord (opt-in) als onderdeel van de registratieprocedure en registratie van de Gebruiker op het Platform.
 4. De Gebruiker verkrijgt toegang tot zijn/haar persoonlijk Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord eventueel aangevuld door een unieke code welke per sms wordt ontvangen.
 5. ZPD geeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van een dubbele authenticatie voor de login procedure door ter aanvulling op het wachtwoord een eenmalige toegangscode per SMS te verzenden naar de mobiele telefoon van de Gebruiker. Deze toegangscode dient binnen 15 minuten na verzending door de Gebruiker te worden ingevuld ter bevestiging. Als dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de verstrekte toegangscode ongeldig.
 6. De Gebruiker dient zijn/haar wachtwoord strikt geheim te houden.
 7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die in zijn/haar Account worden verricht.
 8. Als de Gebruiker een natuurlijk persoon is en de som van de Investering van de Gebruiker groter is dan EUR 100.000,- (honderdduizend) dan is ZPD gerechtigd aanvullende eisen inzake zijn/haar Investering te stellen.
 9. De Gebruiker kan zijn Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Obligatieleningen, geen sprake is van een ingevuld Inschrijfformulier en/of ook niet heeft ingeschreven op een Obligatielening. Gebruiker kan zijn Account enkel beëindigen door het indienen van een verzoek daartoe bij ZPD.
 10. ZPD mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) ontbinden en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  1. De Gebruiker diens verplichtingen op grond van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;
  2. ZPD na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet zal nakomen, of waardoor ZPD niet (meer) kan voldoen aan verplichtingen u.h.v. de Wft, Wge, Wwft, Mifid II of de Crowdfunding Verordening;
  3. De Gebruiksovereenkomst onmogelijk in stand kan worden gehouden of ongewijzigde instandhouding van de Gebruiksovereenkomst in redelijkheid niet van ZPD kan worden gevraagd;
  4. De Gebruiker onrechtmatig informatie op het Platform heeft geplaatst;
  5. De Gebruiker niet handelt in de geest van de door ZPD beoogde dienstverlening, of;
  6. Het faillissement van Gebruiker is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van Gebruiker is ingediend.
 11. Zodra de Gebruiksovereenkomst wordt ontbonden is ZPD gerechtigd de Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen (en de door de Gebruiker geplaatste content te verwijderen).
 12. Als ZPD gebruik maakt van een van de in dit artikel genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen.
 13. Als ZPD gebruik maakt van een van de in dit artikel genoemde bevoegdheden, is ZPD uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

7. Inschrijving op een Project

 1. Algemeen

Om een Investering te kunnen doen via het ZPD Platform moet de Gebruiker, die zich heeft geregistreerd op het Platform een afzonderlijk Inschrijfformulier invullen en digitaal ondertekenen. Door middel van dit Inschrijfformulier sluit de Gebruiker een overeenkomst met ZPD, waarin de diensten van ZPD in haar hoedanigheid van Crowdfundingdienstverlener dan wel als Beleggingsonderneming ten aanzien van de Inschrijving op een Project zijn vervat.

Daarnaast doet de Gebruiker door middel van het Inschrijfformulier een herroepelijk aanbod aan de Aanbieder om Obligaties te kopen van de Aanbieder. Indien de Gebruiker wordt gekwalificeerd als een Niet-Ervaren Belegger, heeft hij/zij het recht heeft om zijn/haar beleggingsaanbod binnen vier (4) kalenderdagen na inschrijving op een Project zonder opgave van redenen in te trekken.

2. Passendheidstoets en Toelatingskennistest

Vervolgens neemt ZPD de Gebruiker een Passendheidstoets af indien zij Belggingsdiensten verleent, danwel een Toelatingskennistest, indien zij Crowdfundingdiensten verleent. Zowel de Passendheidstoets als de Toelatingskennistest staan vermeld op het Platform.

Indien uit de Passendheidstoets dan wel uit de Toelatingskennistest blijkt dat een Gebruiker niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om te investeren in een Project of wanneer onvoldoende informatie is verstrekt om dit te kunnen beoordelen, is inschrijving uitsluitend mogelijk indien de Gebruiker uitdrukkelijk erkent dat de Gebruiker de door ZPD verstrekte risicowaarschuwing en kennisgeving dat ZPD de aangeboden diensten ongeschikt acht, heeft ontvangen en begrijpt.

Het bovenstaande is niet van toepassing op Professionele Beleggers en Ervaren Beleggers.

3. Classificatie van Investeerder

ZPD maakt in het kader van het verlenen van Beleggingsdiensten een onderscheid tussen verschillende groepen Investeerders, namelijk:

 • Niet-Professionele belegger; en
 • Professionele belegger.

ZPD maakt in het kader van het verlenen van Crowdfundingdiensten een onderscheid tussen verschillende groepen Investeerders, namelijk:

 • Niet-Ervaren Belegger; en
 • Ervaren Belegger.

ZPD informeert Investeerders over de wijze waarop zij door ZPD zijn geclassificeerd op basis van de door hen aan ZPD verschafte informatie. Een Investeerder kan ZPD schriftelijk verzoeken om een andere classificatie te krijgen. ZPD kan een dergelijk verzoek zonder opgave van redenen weigeren.

Investeerders, die zijn geclassificeerd als Ervaren Belegger dienen zich ervan bewust te zijn dat de categorie Ervaren Belegger een lager niveau van bescherming geniet dan de Niet-Ervaren Belegger.

4. Simulatie van de capaciteit om verlies te dragen

Inschrijven op een Project is voor een Niet-Ervaren (aspirant) Belegger in beginsel alleen mogelijk indien uit de Simulatietest blijkt dat een Gebruiker beschikt over voldoende capaciteit om verlies te dragen.

Indien een Niet-Ervaren (aspirant) Belegger in een bedrag boven de EUR 1.000 belegt of in meer dan 10% van zijn netto vermogen (welke van de twee bedragen het hoogste is), is inschrijving op een Project alleen mogelijk indien:

 • de Niet-Ervaren (aspirant) Belegger aantoont dat hij de belegging en de daaraan verbonden risico’s begrijpt;
 • de Niet-Ervaren (aspirant) Belegger bevestigt dat hij de door ZPD verstrekte risicowaarschuwing heeft ontvangen en begrijpt; en
 • de Niet-Ervaren (aspirant) Belegger zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geeft voor de Investering.

5. Invullen Inschrijfformulier en Betaling

Het invullen van het Inschrijfformulier komt digitaal tot stand en het verrichtten van de betaling van het bedrag ter grootte van de investering van de Investeerder op het Project van de Uitgevende Instelling geldt als ondertekening van het inschrijfformulier.

8. Uitgifte en Administratie van Obligaties

 1. De Uitgevende Instelling geeft Obligaties uit krachtens de Akte van Uitgifte Obligaties. De Obligaties worden bij uitgifte geleverd aan ZPD als intermediair ter opname in het Verzameldepot krachtens het bepaalde in artikel 12 Wge. Als gevolg van deze levering worden Obligatiehouders ten behoeve van wie zijn uitgegeven, deelgerechtigd voor hun betreffende aandeel in het Verzameldepot. Iedere Obligatiehouder heeft een aandeel in het Verzameldepot ten belope van het aantal Obligaties, dat ten gunste van de betreffende Obligatiehouder aan ZPD is geleverd ter opname in het Verzameldepot. ZPD verstrekt geen bewijzen van een aandeel in het Verzameldepot.
 2. Voor ieder Project afzonderlijk voert ZPD de administratie van de Obligaties in het Verzameldepot door middel van het Register Wge.
 3. Het Register Wge omvat ondermeer een door ZPD geadministreerd digitaal overzicht waarbij de volgende informatie is opgenomen: naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummers van Obligatiehouders, waarbij de aantallen van de door Obligatiehouders bij ZPD gehouden Obligaties gespecificeerd per afzonderlijk Project worden vermeld. Het Register Wge en/of het Register Uitgevende Instelling strekt tot volledig bewijs van datgene dat daarin is opgenomen, behoudens door een Obligatiehouder geleverd tegenbewijs.
 4. Krachtens het bepaalde in de Wge vormen de Verzameldepots, en de daarin geadministreerde Obligaties een afgescheiden vermogen van het vermogen van ZPD.
 5. ZPD informeert Obligatiehouders periodiek via hun Account over de deelgerechtigdheid van de betreffende Obligatiehouder in het Verzameldepot en de daarin geadministreerde (deelgerechtigdheid tot) Obligaties.

9. Privacy

 1. ZPD verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, zoals nader omschreven in de op de website van ZPD beschikbare privacyverklaring (hierna: “Privacy Policy”). De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen wordt de Privacy Policy dan ook eveneens geaccepteerd.
 2. Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan ZPD worden verstrekt geeft de Gebruiker voorts zijn/haar expliciete toestemming aan ZPD om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het ZPD Platform gerelateerde berichten en om Investeerders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van ZPD en deze gegevens te verstrekken aan de Betalingspartner ten behoeve van het openen en aanhouden van een Betaalrekening.
 3. Voor de noodzakelijke uitwisseling van (persoons)gegevens met derden ten behoeve van de dienstverlening van het ZPD Platform (zoals bijvoorbeeld de verrekening van de Zonnerente op de energienota van de energieleverancier van de Gebruiker) zal ZPD een (bewerkers)overeenkomst sluiten met de onderhavige partij om de integriteit van de gegevens te bewaken en te borgen dat deze gegevens enkel en alleen voor doelstellingen die toezien op de dienstverlening van het ZPD Platform door de andere partij zullen worden gebruikt.
 4. ZPD bewaart persoonsgegevens van Gebruikers op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie met de Gebruiker. In aanvulling op artikel 6 zal ZPD en/of de Trustee de persoonsgegevens van Investeerder enkel aan derden verstrekken indien en voor zover ZPD hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. Iedere Gebruiker kan zijn/haar voorkeuren ten aanzien van de informatievoorziening door ZPD beheren in zijn Account.
 6. Teneinde bezoekers van het Platform een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden verleent de Gebruiker toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de bezoeker. Cookies zijn middels de instellingen van alle gangbare webbrowsers uit te schakelen of te verwijderen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding of help functie van de door de bezoeker gebruikte webbrowser.

10 Intellectueel Eigendom

 1. De website van ZPD en haar Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. ZPD is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de door de Aanbieder zelf aangeleverde gegevens die met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. ZPD verkrijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Online Platform. ZPD mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren. Een Aanbieder vrijwaart ZPD voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.
 2. Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Aanbieders en tenzij anders aangegeven, eigendom van ZPD en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZPD en de betreffende licentiegever.
 3. Het is niet toegestaan de gegevens op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZPD te verveelvoudigen of openbaar te maken. Delen doen we samen.

11. Aansprakelijkheid

 1. ZPD besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het ZPD Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. ZPD is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – niet aansprakelijk jegens Gebruikers voor:
  1. Schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie,
  2. Voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ZPD of voor de Aanbieders aan ZPD.
  3. Voor schade als gevolg van cybercrime, die veroorzaakt is door ernstige nalatigheid van de Gebruiker of ZPD.
 2. ZPD en de Trustee zijn nimmer aansprakelijk voor het door Aanbieder niet nakomen van verplichtingen in verband met een Obligatielening.
 3. De op het Platform geplaatste teksten aangaande Projecten geven alleen de mening van de Aanbieders zelf weer en niet die van ZPD zelf. ZPD heeft enkel een faciliterende rol tussen Investeerder en Aanbieder, welke rol onder meer bestaat uit het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. ZPD geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. ZPD is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ZPD – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Investeerder.
 4. De aansprakelijkheid van ZPD is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade. ZPD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
  ZPD is gerechtigd om - met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen en haar Privacy Policy - de inhoud van het Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.
 5. Een Investeerder kan tegenover ZPD geen rechten ontlenen uit het feit dat een Aanbieder de Toelatingsprocedure heeft doorstaan, en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Investeerder.

12. Klachten

 1. Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven info@zonnepanelendelen.nl.
 2. ZPD zal zich inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Binnen 5 (vijf) werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld.
 3. Als een klacht ziet op het niet voldoen door een Aanbieder van diens verplichtingen jegens een Investeerder zal ZPD de Aanbieder hierop aanspreken en de Trustee hiervan op de hoogte brengen. ZPD is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Aanbieder.

13. Noodscenario’s

 1. Indien zich een situatie voordoet waarbij ZPD het functioneren van het Platform niet meer kan waarborgen, zoals bijvoorbeeld in de situatie wanneer zij verkeert in een faillissement, er sprake is van surseance van betaling of onder curatele stelling, of wanneer er sprake is van overmacht dan kan ZPD een beroep doen op het noodscenario.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere aanhoudende niet aan ZPD toerekenbare tekortkoming (gedurende een aaneengesloten periode van 21 dagen), waaronder mede begrepen: stakingen bij ZPD of haar leveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.
 3. In het geval ZPD zich beroept op het noodscenario en er nog gelden aanwezig zijn op de Betaalrekeningen aangehouden de Betalingspartner, dan is de Betalingspartner gerechtigd deze bedragen terug te storten naar de rekeninghouders waarvan de betalingen zijn gedaan.
 4. Het voortbestaan van ZPD, en/of de Trustee heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Aanbieder en Investeerder. De afwikkeling van betaalstromen zal dan nog steeds rechtstreeks, maar zonder tussenkomst van ZPD, tussen Gebruikers plaatsvinden.

14. Overig

 1. ZPD en de Trustee behouden zich het recht voor, de ondertekening van documenten door Aanbieder te laten plaatsvinden middels een elektronische handtekening conform het bepaalde in artikel 3:15a BW.
 2. Op de Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen naar aanleiding van Algemene Voorwaarden Gebruiker/Investeerder Zonnepanelendelen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Voor vragen of opmerkingen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met ZPD. Dit kan per mail aan info@zonnepanelendelen.nl. Aanvullende contactgegevens (waaronder post adres en telefoon) zijn terug te vinden op de website: www.zonnepanelendelen.nl.

Zonnepanelendelen © 2024

Bekijk hier de Terms of Service van onze betalingspartner Mangopay.